U bent hier

Algemene voorwaarden

1. Inleiding.

De websites www.peugeot-sintniklaas.be en www.peugeot-bornem.be (hierna: “Websites”) worden uitgegeven door Garage en Carrosserie Vanhoecke NV (hierna “Peugeot Vanhoecke”), met maatschappelijke zetel te Prins Boudewijnlaan 117, 9100 Sint-Niklaas en ingeschreven met KBO nr. 0442.327.126.
De webmaster kan worden gecontacteerd op het volgende e-mailadres marketing@imacar.be of op het telefoonnummer: +32 3 780 33 54.
Peugeot Vanhoecke behoudt zich het recht voor om de Voorwaarden, de toegang tot de Websites en diens inhoud te allen tijde en zonder voorafgaande verwittiging te wijzigen. Deze wijzigingen zijn tegenstelbaar aan de Gebruiker bij elke toegang tot de Website. 
“Gebruiker” in deze Voorwaarden is elke persoon die de Websites of aan de daarop aangeboden diensten gebruikt.
Het feit dat Peugeot Vanhoecke zich op een gegeven moment niet beroept op een bepaling van de Voorwaarden, zal niet aanschouwd kunnen worden als een verzaking om zich later te beroepen op die bepaling.

2. Gebruiksvoorwaarden van de website.

Elk gebruik van deze websites is onderworpen aan de gebruiksvoorwaarden ervan, welke onder meer opgenomen zijn in deze Legal Disclaimer, in de Privacy Policy en in de Cookie Policy. Door gebruik te maken van deze website, aanvaardt de gebruiker de gebruiksvoorwaarden. De gebruiksvoorwaarden kunnen te allen tijde aangepast worden, zonder voorafgaandelijke verwittiging.

3. Producten en diensten.

De informatie en illustraties op de Websites zijn gebaseerd op de technische gegevens van de voertuigen op het moment van online plaatsen of aanpassen van de pagina’s van de Websites. Peugeot Vanhoecke behoudt zich het recht voor om te allen tijde en zonder voorafgaande verwittiging wijzigingen door te voeren op modellen, uitrusting, eigenschappen, prijzen en beschikbaarheid.
Bepaalde modellen en items afgebeeld op de Websites kunnen tevens licht verschillen van de werkelijke toestand. De afgebeelde kleuren geven slechts een globaal idee en zijn onder meer afhankelijk van de instelling van de monitor van de Gebruiker. Afgebeelde opties en accessoires kunnen mits toelage bekomen worden, behoudens andersluidend bericht.
Bij de aankoop van accessoires dient rekening gehouden te worden met de regelgeving m.b.t. de technische specificaties en typegoedkeuringen. Raadpleeg steeds het gelijkvormigheidsattest voor aankoop of montage. De informatie op deze site is gebaseerd op de laatst bekende gegevens op het moment van lanceren van de sites. Peugeot Vanhoecke wijst echter alle aansprakelijkheid van de hand voor eventuele fouten en behoudt zich tevens het recht voor te allen tijde prijswijzigingen door te voeren evenals de constructie en uitvoering van zijn producten te wijzigen zonder verplichting eerder geleverde producten dienovereenkomstig te veranderen. 
Bepaalde modellen, uitrusting of kleuren kunnen tijdelijk onbeschikbaar zijn door onderbreking van bevoorrading bij bepaalde leveranciers. De vermelding van de details van producten en diensten op deze websites zijn geen, en kunnen niet geïnterpreteerd worden als, een bindend aanbod om deze producten te verkopen of deze diensten te leveren.
Alle producten en diensten vermeld op deze websites zijn afhankelijk van beschikbaarheid en kunnen op elk moment verwijderd worden. Alle producten en diensten, evenals alle vermelde prijzen, kunnen het voorwerp uitmaken van verandering, zonder voorafgaandelijke verwittiging.
Deze gebruiksvoorwaarden van de websites moeten steeds in samenhang gelezen worden met de afzonderlijke specifieke voorwaarden betreffende de individuele producten en diensten waarnaar de websites verwijzen. Ingeval van tegenstrijdigheid tussen deze algemene gebruiksvoorwaarden en de specifieke voorwaarden betreffende individuele producten of diensten, hebben deze laatste voorrang.
 
4. Aansprakelijkheid.

Deze website werd met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Peugeot Vanhoecke kan echter de foutloosheid, nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie op deze website niet garanderen. De informatie op de Website kan technische onnauwkeurigheden of typefouten bevatten. Peugeot Vanhoecke kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade, van eender welke aard of omvang, die rechtstreeks of onrechtstreeks zou kunnen worden veroorzaakt door het bezoeken van deze website, of in het algemeen door eender welk gebruik ervan. 

5. Links naar andere websites.

Deze websites bevatten (hypertekst) links naar externe websites. Deze links worden enkel opgenomen ter informatie van de gebruikers. Peugeot Vanhoecke oefent geen controle uit op deze externe websites noch op hun inhoud en geeft dus geen enkele garantie betreffende de informatie die er verstrekt wordt. Peugeot Vanhoecke wijst elke verantwoordelijkheid af voor alle schade die zou kunnen veroorzaakt worden door de consultatie van informatie die gegeven wordt op deze externe websites, wat ook de aard, de omvang, de oorzaak of de gevolgen van die schade mogen zijn. 

6. Intellectueel eigendom.

Tenzij anders vermeld, zijn alle merken, namen, logo’s en afbeeldingen op deze websites beschermd door intellectuele eigendomsrechten van Peugeot Vanhoecke of een derde partij. 
Door middel van deze websites wordt geen enkele toelating of licentie verleend tot het gebruik van deze intellectueel eigendom van Peugeot Vanhoecke of van derden. Deze websites, net als alle teksten, beelden, grafieken, geluids-, animatie- en videobestanden en de wijze waarop ze getoond worden zijn beschermd door een copyright en door alle toepasbare reglementeringen die betrekking hebben op het intellectueel eigendomsrecht, in de breedste betekenis van het woord. De inhoud van deze websites mag enkel voor strikt persoonlijk gebruik aangewend worden, en mag niet voor commerciële doeleinden gekopieerd, verspreid, gewijzigd of voor derden toegankelijk worden gemaakt.

7. Persoonsgegevens.

De Gebruiker kan de Websites raadplegen zonder diens identiteit of andere persoonlijke informatie mee te geven. Peugeot Vanhoecke verzamelt geen persoonsgegevens tenzij deze op vrijwillige basis worden verstrekt.
Peugeot Vanhoecke verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met de ‘Wet 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens’ (Privacywet) en de’ Wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie’.
De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is Peugeot Vanhoecke.
Peugeot Vanhoecke behoudt zich het recht voor deze persoonsgegevens te verwerken voor de volgende doeleinden:

het leveren van haar producten en diensten (met inbegrip van het waken over het optimaliseren van hun kwaliteit);

het beheren van de commerciële relatie met de Gebruikers van de websites, meer in het bijzonder om de opvolging van de aan haar gerichte verzoeken te verzekeren;

het promoten (direct marketing) van producten en diensten aangeboden door Peugeot Vanhoecke, door met haar verbonden ondernemingen (binnen de IMACAR groep) of door haar zorgvuldig geselecteerde preferentiële partners. Indien de Gebruiker zich opgeeft om via e-mail informatie te ontvangen, geeft de Gebruiker Peugeot Vanhoecke toestemming zijn of haar persoonlijke gegevens op te slaan in een bestand van Peugeot Vanhoecke met het oog op een geautomatiseerd klantenbeheer en marktonderzoek. Bij elke e-mail communicatie zal de gebruiker de mogelijkheid geboden worden geen verdere informatie te ontvangen;

het optimaliseren van het beheer en de kwaliteit van de diensten van de websites www.peugeot-sintniklaas.be en www.peugeot-bornem.be; 

het opstellen van statistieken en marktonderzoeken;

het bestrijden van fraude in de automobielsector en het bevorderen van de veiligheid en de milieubescherming.

De verstrekte gegevens kunnen worden doorgegeven aan de met Peugeot Vanhoecke contractueel of vennootschap rechterlijk verbonden ondernemingen. De gebruiker heeft recht op inzage en ev. correctie van de op hem/haar  betrekking hebbende gegevens. De gebruiker kan verzoeken om gene post meer te ontvangen van Peugeot Vanhoecke en heeft ook het recht om zich kosteloos te verzetten tegen verwerking van zijn/haar  gegevens voor direct marketing doeleinden. U kunt uw aanvraag tot inzage, correctie of verzet richten tot de Data Privacy Officer van Peugeot Vanhoecke op het adres: Prins Boudewijnlaan 117, 9100 Sint-Niklaas.
De Gebruiker beschikt volgens de Privacywet bovendien over een recht op toegang, wijziging en verwijdering van diens persoonsgegevens door een eenvoudig verzoek te richten aan Peugeot Vanhoecke op voornoemd adres Prins Boudewijnlaan 117, 9100 Sint-Niklaas.

Door de websites te bezoeken en door het verstrekken van zijn persoonsgegevens via e-mail of via het invullen van de online beschikbare aanvraagformulieren, aanvaardt de Gebruiker met volledige kennis dat de verwerking zal worden uitgevoerd om deze doelstellingen na te streven.

8. Cookies.

Om het surfen te vergemakkelijken en het technisch beheer te optimaliseren maken de Websites gebruik van cookies. 
Een cookie is een klein tekstbestand waarin internetinstellingen opgeslagen zitten. Bijna elke website gebruikt cookies. Bij uw eerste bezoek aan een website wordt het door uw internetbrowser gedownload. Cookies zijn bestanden die informatie bevatten en door een website op de harde schijf van de Gebruiker worden weggeschreven om het surfen op Websites te vergemakkelijken, om statistieken bij te houden en de voorkeuren van de Gebruiker te registreren. Cookies zijn enorm nuttig omdat ze de online-ervaring bij een volgende bezoek aan een website kunnen verbeteren. Op voorwaarde dat u hetzelfde apparaat en dezelfde browser als de eerste keer gebruikt, herinneren cookies zich bv. uw voorkeuren, zeggen ze hoe u een pagina gebruikt en passen ze het aanbod aan uw persoonlijke interesses en behoeften aan.
De cookies kunnen niet worden gelezen door andere websites dan deze die ze aangemaakt heeft. De informatie in de cookies zijn niet aan een naam te koppelen.
Peugeot Vanhoecke verbindt er zich toe om geen gebruik te maken van deze informatie, tenzij om het aantal bezoekers van de verschillende secties van de website in kaart te brengen, met het oog op het aanbrengen van, indien het geval, verbeteringen die nodig zijn en het optimaliseren van de werking ervan.
De Gebruiker kan het versturen van cookies blokkeren door de instellingen van de webbrowser te wijzigen. Nochtans zal een dergelijke blokkering in bepaalde gevallen de toegang tot de Websites of bepaalde delen ervan verhinderen of bemoeilijken.
Deze websites maken gebruik van Google Analytics en Google Remarketing, diensten van Google Inc. ("Google"). Google gebruikt hiervoor zgn. cookies die op uw computer worden geplaatst om te helpen bij het analyseren van het gebruik van de websites. De informatie die door deze cookies wordt verzameld over uw gebruik van de websites (met inbegrip van uw IP-adres) wordt door Google naar servers in de VS gestuurd en daar opgeslagen. Google gebruikt de informatie om het gebruik van de websites te evalueren, om verslagen op te stellen over de activiteiten op de websites en om nog andere diensten te leveren met betrekking tot het gebruik van de websites en het internet. Google kan deze informatie doorspelen aan derden indien de wet hen hiertoe verplicht of wanneer deze derden de informatie verwerken in opdracht van Google, met inbegrip van de webmaster.
Derde-leveranciers, met inbegrip van Google, plaatsen advertenties op websites.
Derde-leveranciers, met inbegrip van Google, maken gebruik van geregistreerde cookies om advertenties online te plaatsen op basis van pagina's die vooraf door gebruikers van deze websites werden bezocht.
Google zal uw IP-adres in geen geval linken met andere gegevens waarover Google beschikt.
Voor elke vraag of opmerking met betrekking tot deze Cookie Policy, kan u zich wenden tot Peugeot Vanhoecke door een e-mail te verzenden naar het volgende adres: Prins Boudewijnlaan 117, 9100 Sint-Niklaas.

9. Beperking van aansprakelijkheid

De Gebruikers gebruiken de Websites op hun verantwoordelijkheid. Peugeot Vanhoecke kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade die voortvloeit uit het rechtstreeks of onrechtstreeks gebruik van de Websites door de Gebruikers in overtreding met deze Voorwaarden. Peugeot Vanhoecke wijst dienaangaande elke aansprakelijkheid van de hand en biedt geen enkele garantie omtrent de op de Websites aangeboden diensten.
De Gebruiker verbindt zich ertoe de Websites niet te gebruiken op een wijze die schade zou kunnen berokkenen aan derden of aan PEUGEOT, meer bepaald door invoeging van valse of onterende informatie.

Peugeot Vanhoecke kan evenmin de voortdurende, foutloze en ononderbroken beschikbaarheid van de Websites en diens functies garanderen, noch de onmiddellijke verbetering van fouten, noch de volledige afwezigheid van virussen of enig ander schadelijk element op de Websites en op de infrastructuur waar de Websites op wordt aangeboden.
Technische problemen zoals onderbrekingen op het netwerk, programmeerfouten, hardware problemen, etc. kunnen tijdelijke restricties noodzaken. Peugeot Vanhoecke behoudt zich het recht voor om de beschikbaarheid van de Websites te allen tijde te onderbreken voor onderhoud en updates.
Peugeot Vanhoecke kan niet aansprakelijk worden gesteld voor elke verlies of schade (direct, indirect, materieel of immaterieel) geleden door deze tijdelijke restricties, noch in verband met het gebruik van de Websites of de onmogelijkheid om deze te gebruiken.
De Gebruikers zijn verantwoordelijk voor het actualiseren van hun hardware en software, alsook de toegang tot het internet. De Gebruikers dienen hun apparatuur te beschermen tegen elke vorm van aanval of besmetting door virussen en malware en/of pogingen tot hacking, Peugeot Vanhoecke wijst dienaangaande alle aansprakelijkheid van de hand.

10. Nietigheid

De nietigheid, verval of onuitvoerbaarheid van geheel of een deel van de bepalingen van deze Voorwaarden leidt in geen geval tot de nietigheid van het geheel van de Voorwaarden. De geheel of gedeeltelijk nietige, vervallen of onuitvoerbare bepaling zal als ongeschreven worden beschouwd. Peugeot Vanhoecke zal deze bepaling vervangen door een andere bepaling die in de mate van het mogelijke hetzelfde resultaat beoogt.

11. Toepasselijk recht en Bevoegde rechtbanken

De geldigheid, interpretatie en uitvoering van deze Voorwaarden worden uitsluitend geregeld door Belgisch recht. Voor elk geschil met betrekking tot de Websites en het gebruik, de geldigheid, interpretatie en werking daarvan zijn uitsluitend de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Oost-Vlaanderen bevoegd. .

12. Hyperlinks

Het instellen van een hyperlink naar de sites vereist voorafgaande, schriftelijke toestemming van Peugeot Vanhoecke. Er mag enkel naar de homepagina gelinkt worden. In geen geval kan Peugeot Vanhoecke verantwoordelijk geacht worden voor de inhoud of de producten of diensten op de sites waarmee de Sites gelinkt zijn via hyperlinks of andersoortige links.

13. Veiligheid

De gebruiker verbindt zich ertoe, voor het gebruik dat hij van de Websites maakt, geen enkele handeling te stellen die zou kunnen leiden tot computerstoring, functioneel of van welke orde dan ook, die de werking van de Websites of iedere andere zou kunnen verstoren. De gebruiker verbindt zich er met name toe uitsluitend betrouwbare informatie en gegevens ter beschikking te stellen, die de werking van de Sites of iedere via de sites toegankelijke dienst niet in het gedrang brengt. Het gebruik van de sites of iedere via de sites toegankelijke dienst moet in regel zijn met alle toepasbare nationale en internationale voorschriften, alsook met de rechten van derden, en mag Vanhoecke, op geen enkele manier, schade berokkenen.

14. Vermelde prijzen personenwagens - tweedehandsvoertuigen

De vermelde prijzen op de Websites zijn steeds BTW IN. Alle kortingen zijn steeds inbegrepen. Alle aanbiedingen zijn steeds voorbehouden aan particulieren, tenzij anders vermeld.  De prijzen op de Websites zijn zuiver indicatief en gebaseerd op gegevens van de voertuigen op het moment van online plaatsen of aanpassen van de pagina’s van de Websites. Peugeot Vanhoecke behoudt zich het recht voor om te allen tijde en zonder voorafgaande verwittiging wijzigingen door te voeren op prijzen.

15. Vermelde prijzen bedrijfswagens

De vermelde prijzen op de Websites zijn steeds BTW excl. Alle kortingen zijn steeds inbegrepen. Aanbiedingen op bedrijfswagens zijn geldig voor elk bedrijf dat in België een ondernemingsnummer een BTW-nummer heeft, en waarvan het voertuig (tot 3,5 T MTG) gebruikt wordt door het bedrijf en ingeschreven staat op naam van het bedrijf.
De prijzen op de Websites zijn zuiver indicatief en gebaseerd op gegevens van de voertuigen op het moment van online plaatsen of aanpassen van de pagina’s van de Websites. Peugeot Vanhoecke behoudt zich het recht voor om te allen tijde en zonder voorafgaande verwittiging wijzigingen door te voeren op prijzen.